Archive for April, 2014

ทำบุญด้วยการบริการสร้างโบสถ์เป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาล

Monday, April 21st, 2014

โบสถ์หรืออุโบสถ นับว่าเป็นศาสนสถานสำคัญส่วนหนึ่งของวัด รองจากกุฏิหรือศาลา โบสถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของการเป็นพระภิกษุสงฆ์ และเป็นสถานที่สำคัญซึ่งชาวบ้านธรรมดาซึ่งไม่ใช่พระภิกษุไม่ควรเข้าใช้สถานที่ภายในของอุโบสถได้ จะมีก็แต่พระภิกษุสงฆ์เท่านั้นที่จะเข้าไปทำวัตรหรือสวดมนต์ภายในพระอุโบสถ เพราะถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ หากชาวบ้านจะเข้าไปได้ก็เพียงเพื่อกราบไหว้พระพุทธรูปเท่านั้นแล้วก็กลับออกมา แต่ไม่ควรเข้าไปทำการสวดมนต์ หากจะสวดก็ควรเข้าไปในวิหารหรือโรงธรรม พระอุโบสถหรือโบสถ์เปรียบเสมือนเป็นสถานที่ซึ่งทำหน้าที่คลอดพระภิกษุซึ่งเป็นภิกษุในพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนให้ความเคารพนับถือ ดังนั้นโบสถ์จึงนับว่าเป็นของสูงที่ชาวบ้านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย

400-lpa170611.1

ในฐานะที่โบสถ์มีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับ 2 งานใหญ่ของสงฆ์ คือ

1. เป็นที่ทำสังฆกรรมหรือพิธีของสงฆ์ พูดย่อๆ นะ โบสถ์เป็นเหมือนจำลองเอาอายตนนิพพานมาไว้บนพื้นมนุษย์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ทำสังฆกรรมกัน ด้วยความรู้สึกเหมือนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นพระภิกษุทุกรูปต่างต้องชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าโบสถ์ เพื่อทำสังฆกรรม เพราะฉะนั้นผู้สร้างโบสถ์จึงได้รับบุญงบแรกนี้ นับเป็นบุญใหญ่ทีเดียว
 2. โบสถ์ใช้เป็นที่สำหรับบวชพระ ในพระวินัย กำหนดว่าพระต้องบวชในโบสถ์ บวชนอกโบสถ์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นโบสถ์จึงเหมือนกับเป็นที่ยกระดับจิตใจของคน คือยกระดับจากคนธรรมดาให้เป็นพระ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย ผู้สร้างโบสถ์ถวายไว้ในพระศาสนา จึงได้บุญนี้อีกงบหนึ่ง

บุญ 2 งบนี้มีอานิสงส์ว่าเกิดไปกี่ภพกี่ชาติจะมีบุญติดตัวไปว่าจะทำความดีเมื่อไหร่ หรือจะกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสหมดกิเลสเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ง่ายกว่าคนอื่น

ตามความเชื่อที่มีกันมาอย่างยาวนานว่าการร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถนั้นผู้ทำทานจะได้อานิสงส์สูงมาก ซึ่งมักจะเห็นกันบ่อยๆในงานพิธีฝังลูกนิมิตหรือผูกพัทธสีมาตลอดจนยกช่อฟ้า เชื่อกันว่าอานิสงส์จากการทำบุญจะช่วยเสริมให้ผู้ทำประสบความสำเร็จในชีวิต มีฐานะความเป็นอยู่ดีและมั่นคง และทำให้เป็นที่เคารพนับถือแก่บุคคลทั่วไป