Archive for June, 2014

การทำบุญด้วยการสร้างโบสถ์และอานิสงส์จากการสร้างโบสถ์

Monday, June 30th, 2014

การสร้างวัดนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยทั้งกำลังทรัพย์และกำลังคนเป็นอย่างมาก เพราะต้องสร้างวัดให้มีความเพียบพร้อมโดยเฉพาะโบสถ์ซึ่งเป็นสถานที่ต้องใช้เพื่อการทำสังฆกรรมสำคัญๆ เช่น การอุปสมบท นอกจากนี้โบสถ์ที่สร้างขึ้นยังสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง อย่างเช่น เป็นอาคารอเนกประสงค์โดยใช้เป็นที่ประชุมหรือแสดงธรรม ใช้ทำวัตรเช้าค่ำและใช้เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับพระอาคันตุกะ ฉะนั้นผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายจึงได้บุญกุศลมากมายทั้งชาตินี้และชาติหน้า

ชาตินี้ ผู้ที่ถวายโบสถ์ ย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง เมื่อพระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถ์ที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่า เกียรติคุณของผู้ถวายย่อมฟุ้งขจร

ชาติหน้าผู้ที่ถวายโบสถ์ เมื่อถึงแก่กรรมแล้วย่อมได้ไปเกิดในที่ดี มีความสะดวกสบายที่เรียกว่า สุคติโลกสวรรค์ อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐ

การผูกพันธสีมาและฝังลูกนิมิต เมื่อมีโบสถ์แล้วเป็นหน้าที่ของฝ่ายพระสงฆ์ ที่จะต้องมีพิธีผูกพัทธสีมารวมถึงการเตรียมลูกนิมิตไว้พร้อม ทั้งนี้จำเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระวินัยพุทธบัญญัติก่อน พระสงฆ์จึงกระทำสังฆกรรมที่กำหนดไว้ในพระวินัยได้ นอกจากนี้การสร้างลูกนิมิตจะส่งผลให้ไม่ว่าเราจะนึกทำสิ่งใดก็จะทำให้สำเร็จโดยเร็วฉับพลัน สิ่งดีๆ จะเข้ามาในชีวิต ประกอบการค้าขายก็เจริญก้าวหน้า ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็จะแคล้วคลาดปลอดภัย จิตใจของเราจะหนักแน่น จะไม่ท้อแท้ไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใดที่มากระทบและเมื่อตั้งใจจะทำสิ่งใดก็สำเร็จได้ดังใจปรารถนาโดยสมบูรณ์เหมือนดั่งที่ลูกนิมิต

ดังนั้นอานิสงส์ในการสร้างโบสถ์จะส่งผลให้ครอบครัวและการงานจะเป็นบึกแผ่น ไม่คลอนแคลนไม่ล้มเป็นฐานของบุญอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวและเครือญาติ จะมีความอบอุ่น รักใคร่ปรองดองกัน ไม่ว่าจะเกิดชาติใด ก็จะเป็นคนมีหลักฐานมั่นคง ซึ่งจะเห็นว่าการร่วมทำบุญไม่ว่าจะทำบุญในด้านไหนก็ล้วนแล้วแต่จะช่วยให้เรามีความสุขทั้งทางกายและใจและยังช่วยให้บุญที่ทำนั้นส่งผลให้ชีวิตของเรามีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งทำให้เราได้บุญอีกด้วย