Archive for November, 2014

การเริ่มต้นโบสถ์นั้นเริ่มต้นที่จะกระทำความผิดพลาด สาวกได้มีแนวความคิด

Tuesday, November 25th, 2014

คำว่าโบสถ์นั้นไม่เคยมีเจตนาเพื่อที่จะให้เป็นองค์กร หรือเป็นรูปแบบบริษัท ที่ทำกิจการค้า แสวงหารายได้ แต่แทนที่ด้วยการหมายความว่า เป็นกลุ่มของคน (พระกายของพระเยซูคริสต์มารวมตัวกัน) แบ่งปันความเชื่ออย่างธรรมดาสามัญซึ่งพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า ประชากรกลุ่มคนเหล่านี้นั้นได้ยึดถือคำสอนพระคำของพระเจ้า เหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้สอนสิ่งเหล่านั้นต่อสาวกของพระองค์ โบสถ์นั้นไม่ได้หมายถึงตึก อาคาร สิ่งปลูกสร้างใดๆ หรือทฤษฎีวิธีการนมัสการ แต่เป็นสถานที่ธรรมดาสามัญ สำหรับการนมัสการพระเจ้า ผ่านทางการบัพติสมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ซึ่งมีทางเดียวผ่านทางพระเยซูคริสต์ เท่านั้น โบสถ์เริ่มต้นหลังจาก 7 วันที่พระเยซูคริสต์ได้เรบเจอร์ กลับสู่สวรรค์ ใน วันเพ็นเทคอสต์ สาวกทั้งสิบเอ็ดคนได้รวบรวมกลุ่ม 108 คนของกลุ่มสาวกอื่นๆ เข้าด้วยกันทำให้มีจำนวนคนทั้งหมด 119 คนที่ได้เข้ารวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน

ถึงแม้วันแรกของการเริ่มต้นโบสถ์นั้นเริ่มต้นที่จะกระทำความผิดพลาด สาวกได้มีแนวความคิดว่า เพราะว่าพวกเขาได้สูญเสียสาวกหนึ่งคน ซึ่งชื่อว่ายูดาส อิสคาริโอท พวกเขาได้เริ่มต้นที่จะแสวงหาสาวกให้ครบสิบสองคน จากนั้นพวกเขาได้เริ่มต้นเลือกจาก กลุ่มของสาวก 108 คน ที่ติด ตามเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์และได้เสนอชื่อ โยเซฟ ยุสทัส ผู้ซึ่งเรียกว่า บารซับบาส และ มัทธิอัส หลังจากสองคนได้ถูกรับเลือก พวกเขาได้จับฉลาก เลือกว่าผู้ใดเหมาะสมและเป็น มัทธิ-อัส เขาทั้งหลายจึงเสนอชื่อคนสองคน คือโยเซฟที่เรียกว่าบารซับบาส มีนามสกุลว่ายุสทัส และมัทธีอัส  แล้วพวกสาวกจึงอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้า ผู้ทรงทราบใจของมนุษย์ทั้งปวง ขอทรงสำแดงว่าในสองคนนี้พระองค์ทรงเลือกคนไหน ให้รับส่วนในการปรนนิบัตินี้ และรับตำแหน่งเป็นอัครสาวกแทนยูดาส ซึ่งโดยการละเมิดนั้นได้หลงจากหน้าที่ไปยังที่ของตน

เขาทั้งหลายจึงจับฉลากกัน และฉลากนั้นได้แก่มัทธีอัสจึงนับเขาเข้ากับอัครสาวกสิบเอ็ดคนนั้นโน้ต ความผิดพลาดนี้ที่ได้เกิดจากการกระทำของสาวกในวันนั้น แบ่งแยกออกเป็นสองส่วน ความผิดแรก สาวกได้ตกลงกันในบรรดาพวกเขาเองเรื่องที่พวกเขาควรจะมีสาวกสิบสองคนแทนยูดาส เพราะว่าพวกเขาไม่เคยที่จะได้รับมอบสิทธิอำนาจที่จะกระทำสิ่งนี้อย่างเป็นทางการความผิดที่สอง  พวกเขาได้มีจุดประสงค์ของการเลือกอย่างรวดเร็วซึ่งจะเห็นได้ว่า เหลือเพียงสองคนที่ได้เลือกมาเป็นสาวกในสิบสองคน แทนที่พวกเขาจะทำการโหวตเสียง ในกรณีนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาได้กระทำ นั้นเป็นความผิดพลาด เพราะพวกเขาได้ถือสิทธิ์ ว่าพวกเขาได้มีสิทธิอำนาจที่จะกระทำอย่างเป็นทางการถ้าสาวกได้รอคอยพระเจ้าว่าผู้ใดที่จะส่งมาให้พวกเขา และพระเยซูคริสต์ได้กำหนดแต่งตั้งสาวกคนที่สิบสอง พวกเขาจะได้เห็นการเตรียมการโดยเจตนาเอาไว้เป็นอัครทูต เปาโล และไม่ใช่ มัทธิอัส ผู้ซึ่งที่พวกเขาได้เลือกโดยการจับฉลาก