Posts Tagged ‘คัมภีร์ไบเบิ้ล’

โบสถ์ คัมภีร์เบเบิ้ล เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างพระเจ้าและมนุษย์

Friday, October 31st, 2014

การเผยแพร่ศาสนาคริสต์มีการเผยแพร่ไปทั่วโลก ทำให้มีการรวบรวมคำสอนในรูปแบบของคัมภีร์ไบเบิ้ลจากตัวแทนผู้บอกเล่าหรือสื่อสารกับพระเจ้าเพียงผู้เดียว ทำให้มนุษย์สามารถศึกษาศาสนาผ่านคัมภีร์ไบเบิ้ลได้ จากระยะเวลายาวนานมีการเผยแพร่ไปทั่วโลก ทุกชนชาติ ทุกภาษา และสามารถให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน

คัมภีร์ไบเบิ้ลเปรียบได้กับเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ อีกทั้งมนุษย์ยังมีการพัฒนาคัมภีร์อยู่เสมอ เพื่อให้ตนเองใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ คัมภีร์ไบเบิ้ลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ยังมีการพัฒนาต่อไป และคำสอนก็ยังคงอยู่มาตลอด ทำให้มีการแปลไปในหลายๆภาษา ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย อาจจะแตกต่างก็ตรงที่จำนวน เพราะบางพื้นที่รับการเผยแพร่น้อย บางพื้นที่ก็ยอมรับการเผยแพร่มาก นักวิชาการได้ให้ความเห็นว่า กว่าจะมาเป็นคัมภีร์ไบเบิลในทุกวันนี้ มนุษย์ก็เป็นพลังส่วนหนึ่งในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า

ในปัจจุบันมีการก่อสร้างโบสถ์ เพื่อให้ผู้ที่นับถือศาสนาเข้าไปทำพิธีกรรมต่างๆ เช่น การล้างบาป การสารภาพบาป หรือใช้เป็นพิธีแต่งงาน ซึ่งโบสถ์นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่นับถือ อีกทั้งโบสถ์ที่สร้างขึ้นยังมีความสวยงามมีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่งดงาม ถึงแม้ประเทศจะเป็นเมืองพุทธ แต่ก็ไม่มีการปิดกั้นด้านศาสนา ทำให้มีโบสถ์คริสต์เกิดขึ้นอยู่มากมาย โดยศาสนาคริสต์เป็นอีกศาสนาหนึ่งที่ผู้คนนับถือเป็นจำนวนมาก เพราะเหตุนี้จึงทำให้ในประเทศไทยมีโบสถ์คริสต์เกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่ผู้นับถือและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามให้กับคนในชุมชน นอกจากนี้การท่องเที่ยวไทยยังได้จัดให้โบสถ์คริสต์บางแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยแต่ละที่มีสิ่งที่น่าสนใจแตกต่างกัน

ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยที่นิยมนับถือมีอยู่หลักๆ 2 นิกาย คือ นิการโรมันคอทอลิก และนิกายโปรเตสแตนด์ และมีวิธีการเรียกที่แตกต่างกัน เช่นคาทอลิกจะเรียกว่าโบสถ์ ส่วนโปรเตสแตนด์จะเรียกโบสถ์ของตนเองว่า คริสตจักร และมีรูปแบบการสร้างที่แตกต่างกัน