Posts Tagged ‘ทำบุญสร้างโบสถ์’

ร่วมกันสร้างโบสถ์เพื่อบริการผู้ที่มาสักการบูชาและร่วมทำบุญ

Tuesday, May 27th, 2014

โบสถ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม ซึ่งสมัยก่อนในการทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์จะใช้เพียงพื้นที่โล่งๆ แต่ในปัจจุบันจากการมีผู้คนบวชมากขึ้น และภายในพระโบสถ์มักจะประดิษฐานพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญๆ ทำให้มีผู้คนมาสักการบูชาและร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก โบสถ์จึงถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารถาวรและจะมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม

ในสมัยโบราณโบสถ์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์เพียงอย่างเดียว เช่น อุปสมบท หรือสังฆกรรมต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไป โบสถ์จึงมีความสำคัญน้อยกว่าวิหารเพราะผู้ใช้งานมีเพียงพระสงค์ไม่กี่รูป ซึ่งต่างจากวิหารที่จะใช้ประกอบพีธีต่างๆ ที่มีอุบาสก อุบาสิกา บุคคลทั่วไปเข้าไปร่วมประกอบพิธีด้วย จึงต้องสร้างให้มีขนาดที่ใหญ่รองรับคนจำนวนมาก ส่วนในปัจจุบัน นิยมสร้างโบสถ์กับวิหารรวมกัน คือสร้างให้เป็นโบสถ์และวิหารในหลังเดียวกัน ก็จะเห็นว่าทุกวัดมีโบสถ์หมดทุกวัด และคนทั่ว ๆ ไปก็สามารถเข้าไปประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในโบสถ์ได้ด้วย

ซึ่งโบสถ์ถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญซึ่งชาวบ้านธรรมดาไม่ควรเข้าไปใช้ เพราะถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์หากจะเข้าไปได้ก็เพื่อกราบไหว้พระพุทธรูปเท่านั้น แต่ไม่ควรเข้าไปทำการสวดมนต์ เนื่องจากโบสถ์เปรียบเสมือนสถานที่ซึ่งทำหน้าที่คลอดพระภิกษุซึ่งเป็นภิกษุในพุทธศาสนาที่ประชาชนทุกคนให้ความเคารพนับถือ ดังนั้นโบสถ์นับว่าเป็นของสูงที่ชาวบ้านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว

ตามความเชื่อที่ปฏิบัติกันมานั้นการร่วมทำบุญสร้างโบสถ์นั้นถือได้ว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผู้ทำทานจะได้อานิสงส์สูงมาก จะเห็นได้ว่ามีวัดมากมายที่มีการร่วมทำบุญเพื่อสร้างโบสถ์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทำนั้น จะเห็นได้บ่อยในงานพิธีฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ยกช่อฟ้า หรืองานทอดกฐิน โดยเชื่อกันว่าอานิสงส์จากการทำบุญจะช่วยให้ผู้ทำบุญประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งหน้าที่การงาน มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงรวมทั้งเป็นที่เคารพนับถือแก่คนอื่นๆ