Posts Tagged ‘ศาสนาคริสต์’

ศาสนสถานของศาสนาคริสต์ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นศูนย์ร่วมของศาสนาคริสต์

Monday, November 2nd, 2015

ศาสนสถานของศาสนาคริสต์ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นศูนย์ร่วมของศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์ มีโบสถ์ วิหาร ใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ของคริสตชน เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ จากหญิงพรหมจรรย์ (สาวบริสุทธิ์) โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อไถ่มนุษย์ให้พ้นจากความบาปโดยการสิ้นพระชนม์ที่กางเขน และทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายในสามวันหลังจากนั้น และเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์จะได้รับการอภัยโทษบาป และจะเข้าสู่การพิพากษาในวันสุดท้ายเหมือนทุกคน แต่จะรอดพ้นจากการถูกพิพากษาให้ตกนรกแต่จะเป็นการพิพากษาเพื่อรับบำเหน็จรางวัลแทนในวันสิ้นโลก (Armageddon) และได้เข้าสู่พระราชัยสวรรค์ แต่ถ้าผู้ใดไม่เชื่อจะถูกปรับโทษหลังความตาย สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดพิธีกรรมในคริสต์ศาสนาเรียกว่า “ศีลศักดิ์สิทธิ์” อันหมายถึงเครื่องหมายภายนอก ที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้คนไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์
พิธีกรรมก็ต้องมีศาสนสถานเกิดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของผู้คนในศาสนาคริสต์ที่จะไถ่บาปหรือร่วมทำพิธีกรรม ส่วนในเรื่องของความเชื่อก็ได้สื่อออกมาในรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมตามความเชื่อทางศาสนาและงานจิตรกรรมภายในโบสถ์อย่างสวยงามในทางคริสต์ศาสนา โบสถ์ หมายถึง อาคารหรือสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์มารวมกันเพื่อประกอบพิธีหรือทำศาสนกิจร่วมกัน คำว่าโบสถ์ในภาษาอังกฤษ หรือ “church” อาจมีความหมายกว้างขึ้นหมายถึง คริสตจักร ซึ่งคริสตจักรในความหมายตามพระคัมภีร์ หมายถึง ประชากรหรือชุมชนของพระเจ้า พระคัมภีร์เดิมฉบับแปลกรีก (เซปทัวจินต์) ใช้คำกรีกคำนี้เพื่อแปลคำว่า “ชุมชน” ส่วนในเรื่องของ นิกาย ที่นับถือกันมากในประเทศไทยได้แก่ นิกายโรมันคาทอลิก (คริสตัง) และ นิกายโปรเตสแตนต์ (คริสเตียน) โบสถ์ของแต่ละนิกาย ในแง่ของอาคารอาจเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ (ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น) แต่ในแง่ของจารีตคำเรียก และรูปสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันบ้าง
ศาสนสถานของศาสนาคริสต์ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นศูนย์ร่วมของศาสนาคริสต์ในทุกเรื่อง มีความหมายสำหรับทุกคนและเป็นสถานที่เผยแผ่ เก็บรักษาพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งเป็นหนังสืออันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายิวและคริสต์ศาสนา และสืบทอดศาสนาคริสต์ต่อไป

โบสถ์ คัมภีร์เบเบิ้ล เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างพระเจ้าและมนุษย์

Friday, October 31st, 2014

การเผยแพร่ศาสนาคริสต์มีการเผยแพร่ไปทั่วโลก ทำให้มีการรวบรวมคำสอนในรูปแบบของคัมภีร์ไบเบิ้ลจากตัวแทนผู้บอกเล่าหรือสื่อสารกับพระเจ้าเพียงผู้เดียว ทำให้มนุษย์สามารถศึกษาศาสนาผ่านคัมภีร์ไบเบิ้ลได้ จากระยะเวลายาวนานมีการเผยแพร่ไปทั่วโลก ทุกชนชาติ ทุกภาษา และสามารถให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน

คัมภีร์ไบเบิ้ลเปรียบได้กับเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ อีกทั้งมนุษย์ยังมีการพัฒนาคัมภีร์อยู่เสมอ เพื่อให้ตนเองใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ คัมภีร์ไบเบิ้ลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ยังมีการพัฒนาต่อไป และคำสอนก็ยังคงอยู่มาตลอด ทำให้มีการแปลไปในหลายๆภาษา ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย อาจจะแตกต่างก็ตรงที่จำนวน เพราะบางพื้นที่รับการเผยแพร่น้อย บางพื้นที่ก็ยอมรับการเผยแพร่มาก นักวิชาการได้ให้ความเห็นว่า กว่าจะมาเป็นคัมภีร์ไบเบิลในทุกวันนี้ มนุษย์ก็เป็นพลังส่วนหนึ่งในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า

ในปัจจุบันมีการก่อสร้างโบสถ์ เพื่อให้ผู้ที่นับถือศาสนาเข้าไปทำพิธีกรรมต่างๆ เช่น การล้างบาป การสารภาพบาป หรือใช้เป็นพิธีแต่งงาน ซึ่งโบสถ์นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่นับถือ อีกทั้งโบสถ์ที่สร้างขึ้นยังมีความสวยงามมีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่งดงาม ถึงแม้ประเทศจะเป็นเมืองพุทธ แต่ก็ไม่มีการปิดกั้นด้านศาสนา ทำให้มีโบสถ์คริสต์เกิดขึ้นอยู่มากมาย โดยศาสนาคริสต์เป็นอีกศาสนาหนึ่งที่ผู้คนนับถือเป็นจำนวนมาก เพราะเหตุนี้จึงทำให้ในประเทศไทยมีโบสถ์คริสต์เกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่ผู้นับถือและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามให้กับคนในชุมชน นอกจากนี้การท่องเที่ยวไทยยังได้จัดให้โบสถ์คริสต์บางแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยแต่ละที่มีสิ่งที่น่าสนใจแตกต่างกัน

ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยที่นิยมนับถือมีอยู่หลักๆ 2 นิกาย คือ นิการโรมันคอทอลิก และนิกายโปรเตสแตนด์ และมีวิธีการเรียกที่แตกต่างกัน เช่นคาทอลิกจะเรียกว่าโบสถ์ ส่วนโปรเตสแตนด์จะเรียกโบสถ์ของตนเองว่า คริสตจักร และมีรูปแบบการสร้างที่แตกต่างกัน